Čekiai

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis čekių naudojimą, yra 1999 m. kovo 16 d. išleistas Čekių įstatymas Nr.VIII-1088. Šis teisės aktas reglamentuoja čekių išrašymą, perdavimą, laidavimą, mokėjimą pagal čekius, reikalavimų, atsirandančių pagal čekį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką, įsipareigojusių pagal čekį asmenų santykius.

Čekis – įstatymo nustatyta tvarka išrašytas mokėjimo dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo įsako bankui be sąlygų išmokėti čekyje įrašytą pinigų sumą čekyje nurodytam ar jį pateikusiam asmeniui. Reikia atkreipti dėmesį į galimybę nenurodyti konkretaus gavėjo. Tai gali būti patogu tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, superkant žemės ūkio produkciją, tačiau yra nemaža rizika, kad pardavėjo prarastu čekiu galės pasinaudoti nesąžiningi asmenys.

Bankas už tam tikrą mokestį išduoda jau paruoštus čekių blankus, kurie pateikiami knygelėse po 50-100, o konkreti išrašymo ir pateikimo tvarka dažnai būna derinama atskiru susitarimu. Čekių knygelės įsigyjimo išlaidos yra priskiriamos to laikotarpio, kada knygelė įsigyta, veiklos sąnaudoms. Pati knygelė nėra apskaitoma, todėl įmonėje turi būti nustatyta tvarka, kas ją saugo ir kokiems atsiskaitymams čekiai gali būti naudojami. Pagal Civilinio kodekso 1.104 straipsnį išrašytas čekis yra vertybinis popierius, tačiau labai dažnai išrašyti čekiai išvis neregistruojami apskaitoje. Kadangi Čekių įstatymo 31 straipsnyje nustatytas čekio pateikimo apmokėti terminas – 8 dienos Lietuvoje, užsienyje – iki 70 dienų, išrašytus čekius būtina registruoti apskaitoje, kad būtų žinoma, kokia operacija bus atliekama ateityje. Tam geriausiai tinka subsąskaita Nr.273 Pinigai kelyje (sąskaitų korespondencijos parodytos 1.2 skyriuje). Išrašytą čekį atidavus įmonės atskaitingam asmeniu, daromas įrašas:

D 2435 atskaitingi asmenys

K 273 Pinigai kelyje.

Būtina užpildyti ir čekių šakneles, kurios lieka įmonėje ir turi būti saugomos kartu su kitais apskaitos dokumentais Archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka 10 metų. Kontrolės sumetimais šaknelėse taip pat reikėtų nurodyti, kad pinigai gauti, nurodant kasos pajamų orderio numerį ir datą, o jeigu čekis buvo išduotas atskaitingam asmeniui – kad jis už tą čekį atsiskaitė.

Pastaruoju metu čekius beveik baigia išstumti mokėjimo kortelės, nes jomis galima atsiskaityti ir su darbuotojais, ir su įmonės tiekėjais. Reikia žinoti, kada itin patogu vietoj grynųjų pinigų naudoti čekius, ir tokias operacijas tinkamai užregistruoti apskaitoje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s